Spring naar inhoud

Nieuwsbrieven

Programma kinderclub Het kwakertje komt na de zomervakantie weer.

We zijn nog op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers die kinderactiviteiten willen organiseren!
Voor vragen kunt u contact opnemen met Debby Somers, kabouterboontje@hotmail.com. 06 36 430403.

Jaarverslag 2017 Stichting Exploitatie dorpshuis De Kwaker

Besturen is vooruit zien. Met die gedachte is het bestuur aan de slag gegaan met het realiseren van een ondernemersplan voor het dorpshuis, een activiteit die al geruime tijd op onze werklijst stond. Met externe hulp is een plan opgesteld dat systematisch de kansen en mogelijkheden van het dorpshuis beschrijft, compleet met sterkte- en zwakte analyses en financiele consequenties voor de komende vijf jaar.
Zeker als eigenaar van het pand is het van belang de mogelijkheden en verplichtingen in kaart te brengen. Dat is in dit plan vastgelegd en een hulpmiddel bij het nemen van besluiten en het bepalen van het beleid voor de komende jaren.
Dit boekjaar hebben we zonder verlies kunnen afsluiten. De vaste lasten zijn aanzienlijk gedaald doordat geen huur meer is verschuldigd. De omzet komt lager uit dan 2016 door minder huuropbrengst en lagere baromzet. De uitkomst is conform het jaarplan.
Bureau KEI heeft in opdracht van de gemeente Zaanstad het dorpshuis doorgelicht op het gebied van milieu en duurzaamheid. Tot genoegen van alle betrokkenen kwam voor het dorpshuis het milieulabel A uit de bus. Ook is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld (MJOP) die de noodzakelijke maatregelen aangeven om het gebouw en installaties de komende 15 jaar op het gewenste conditieniveau te houden. Een aantal aanbevelingen en noodzakelijke reparaties zijn direct uitgevoerd.
In het kader van de verdere energiebesparing is een plan gemaakt om de verlichting in het pand te vervangen door LED armaturen en lampen. De investering voor een complete vervanging was helaas niet mogelijk omdat een bijdrage door de gemeente niet mogelijk bleek. Wel mogelijk met een aanvaardbare terugverdientijd was de vervanging van de verlichting in de meest gebruikte ruimten zoals gangen, ontmoetingsruimte, bar, kantoor en kleedkamer. Door in eigen beheer de ombouw uit te voeren is een forse besparing op het project gerealiseerd.
De vraag van de gemeente om vluchtelingen te ondersteunen bij hun verblijf in de Zaanstreek is op initiatief van de beheerders het project “koken met vluchtelingen” ontwikkeld. Gedurende een tiental weken werd wekelijks met en door een aantal vluchtelingen een maaltijd op hun eigen wijze bereid voor 20 tot 30 gasten. Westzaners en relaties van De Kwaker werden hiervoor uitgenodigd. Het gezamenlijk gebruiken van de maaltijd heeft zeker geleid tot meer begrip voor de vluchtelingen en een welkome afwisseling in hun verblijf in ons land. Kortom een geslaagd initiatief.
De bestaande website van het dorpshuis werd steeds moeilijker in stand te houden en er waren wat wensen voor verbetering. In samenwerking met …. is een renovatieplan opgesteld. Inmiddels is de vernieuwde site tot ieders tevredenheid operationeel. Huurders kunnen nu ook zelf delen van de site beheren.
De donateurs van Vrienden van De Kwaker is een gezellige avond aangeboden als dank voor hun jarenlange steun. Mede door hun bijdrage heeft het bestuur de aankoop van het dorpshuis kunnen realiseren.
Helaas is een einde gekomen aan de judocursussen. Door gebrek aan nieuwe leerlingen heeft de docent het huurcontract moeten opzeggen. Wel is er op proef een nieuwe cursus gestart met een verwante vechtsport Aikijujutsu.
De plannen voor een ruimere entree voor het pand zijn nog niet veel verder gekomen. Met een externe adviseur zal het plan nog worden doorgenomen op haalbaarheid en investeringskosten.

Henk de Gelder

 

Jaarverslag 2015  Stichting Exploitatie dorpshuis De Kwaker

Dit is een verslag van een lustrumjaar, het tiende jaar van het zelfstandige dorpshuis De Kwaker. Een jaar waarin we op bescheiden schaal hebben kunnen oogsten waar negen jaar met sociaal gevoel en enig fanatisme aan is gewerkt door bestuur, beheerders, vrijwilligers, donateurs en sponsors.

Negen jaar waar veel dingen geleerd moesten worden op het gebied van regelgeving, horeca, hygiëne, financiele besturing en veel onverwachte problematiek.

In de eerste jaren was er nog afhankelijkheid van andere organisaties die gebruik maakten van het dorpshuis. Dat ging niet altijd even makkelijk en efficiënt. Steeds meer activiteiten zijn daarom in eigen hand genomen. Vooral omdat we merkten het beter te kunnen met meer tevreden klanten en bezoekers.

Het lidmaatschap van de PDNH (de organisatie die dorpshuizen in Noord Holland ondersteunt) leverde veel nieuwe ideeën op voor activiteiten waar deelnemers en soms onze kas blij van werd.

Terugkijkend kunnen we vaststellen dat we de dorpshuisactiviteiten op een veel hoger plan hebben weten te krijgen door het bieden van veel sociale functies en enkele noodzakelijke commerciële activiteiten. De laatste om de verlies en winstrekening wat meer in balans te krijgen. Tenslotte is onze doelstelling om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van subsidies. Een perfecte financiële besturing helpt ons daarbij.

Halverwege ons bestaan beseften we dat een up.date van het gebouw noodzakelijk was om voldoende service te bieden aan onze bezoekers en is een ambitieus plan opgesteld om de inrichting aan te laten sluiten bij de activiteiten die we voor ogen hadden. Dankzij subsidie van onder andere provincie en Oranjefonds is een nieuwe toiletgroep geïnstalleerd, de vloer vernieuwd en een flexibele wand voor het aanpassen van de ruimte aan de behoefte van onze klanten.

Door efficiënte bedrijfsvoering, zoveel mogelijk gebruikmakend van vrijwilligers voor beheer en onderhoud, slimme inkoop en een goedkoper energiecontract hebben we de vaste lasten ook dit jaar weer aanzienlijk kunnen verlagen. Hierdoor zijn in de laatste twee jaren de kosten en opbrengsten min of meer in evenwicht gekomen.

Met de opgebouwde reserve en het donateursfonds onderzoeken we nu voorzichtig de mogelijkheden om een lang gekoesterde wens, het gebouw in eigendom te krijgen, te verwezenlijken.

In het laatste kwartaal hebben we het 10-jarig bestaan gevierd met diverse activiteiten.  Optredens van Brechtje Kat , een jongeren reünie en een casinoavond voor donateurs en vrijwilligers was succesvol. In dezelfde periode draaide het megaproject van Toneelvereniging Herleving  met het project Buus en Buur. Dit was een geweldig succes met een zestal uitverkochte voorstellingen, maar vergde het uiterste van het personeel.

Hoewel we nog niet zijn wat het bestuur als doelstelling heeft voor de functie en plaats van het dorpshuis in het sociale leven van Westzaan, kan geconcludeerd worden dat we goed op weg zijn.

Henk de Gelder

Jaarverslag 2014  Stichting Exploitatie dorpshuis De Kwaker

De opdracht van de gemeente Zaanstad aan het bestuur van het dorpshuis was bij de start in 2004: zorg zo snel mogelijk je eigen broek op te houden. In dit negende verslagjaar is dat eindelijk gelukt, zij het dat we wel enkele jaren met bretels hebben rondgelopen. Ook dit jaar zijn weer de nodige gebeurtenissen gepasseerd. De gemeente heeft zowel de Stichting Welsaen als de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening de wacht aangezegd en inmiddels zijn beide organisaties van het toneel verdwenen. Gelukkig had het bestuur de activiteiten die zij in het Westzaanse organiseerden al jaren eerder van hen overgenomen. Voor vele buurthuizen in Zaanstad kwam de klap echter hard aan en zij moesten in allerijl proberen zelfstandig verder te gaan. Een proces dat wij 9 jaar eerder doormaakten. Het bestuur heeft een aantal buurthuizen kunnen helpen door onze ervaringen aan hen over te brengen en zijn, mede door ondersteuning van de gemeente, op eigen benen terecht gekomen. Bijkomend voordeel was dat wij van enkele nieuwe gemeentelijke subsidieregelingen zonodig gebruik kunnen maken. Een van de nieuwe diensten die we dit jaar hebben ontwikkeld is de bibliotheekfunctie. Westzaners is gevraagd om waardevolle boeken niet meer bij het oud papier te zetten maar bij het dorpshuis af te leveren. Hier kan iedereen boeken uitzoeken, meenemen, terug brengen of houden. Deze dienst wordt door onze bezoekers zeer op prijs gesteld, de collectie groeit en wordt steeds interessanter, mede door onze vrijwillige bibliothecaris. De entree van het dorpshuis is bepaald krap en een onderzoek is gestart om deze aanzienlijk uit te breiden. Dan kan de bibliotheek uitbreiden met bijvoorbeeld kinderboeken en de garderobe plaatsen waar hij hoort. De peuterspeelzaal, jarenlang een trouwe huurder en huisgenoot, bleek niet langer zelfstandig verder te kunnen. Gelukkig zijn zij in goed overleg overgenomen door de stichting Babino en draait bij ons vrolijk verder. Goede contacten zijn ook opgebouwd met het Sociaal Wijkteam. We zijn er van overtuigd dat het dorpshuis veel kan betekenen voor de ouderen die langer thuis moeten blijven wonen. Een gezamenlijk onderzoek waar ook de Westzaanse Gemeenschap aan mee doet naar vervoersmogelijkheden met een vrijwilligers bus is dit jaar gestart. Het streven is er op gericht hiervoor een afzonderlijke stichting op te richten Financieel hebben we dit jaar  zeker iets te vieren. De positieve trend naar een steeds kleiner verlies zet zich onverminderd voort. Door gebruik te maken van alle mogelijkheden die het dorpshuis te bieden heeft, hebben we een steeds grotere klantenkring aan ons kunnen binden. Zo is de Zaanse Operettevereniging bij ons terecht gekomen door de sluiting van La Breche. Door een passende aanbieding en veel hulp om hun eerste optreden in De Kwaker mogelijk te maken is dit zeer succesvol verlopen.  De nieuwe drank- en horecawet bood eveneens kleine mogelijkheden voor nieuwe activiteiten zonder onze horeca collega's in het dorp te benadelen. Door een scherp inkoopbeleid en  uitermate kostenbewust opereren hebben we dit resultaat weten te bereiken. Ook hebben we steeds de mogelijkheden voor subsidie van activiteiten optimaal weten te benutten Het bestuur gaat  met een tevreden gevoel (zonder bretels) het lustrumjaar van de verzelfstandigde De Kwaker in. Alle reden om dit te vieren, het dorp zal daar zeker van horen.  Met ondersteuning van onze trouwe vrijwilligers, sponsors en donateurs staat niets ons in de weg om ook van het lustrumjaar 2015 een succes te maken. Henk de Gelder

Jaarverslag 2013  Stichting Exploitatie dorpshuis De Kwaker

Na 5 jaar ondersteuning middels een slim contract met aanvankelijk de gemeente en later met Parteon kon het bestuur dit jaar voor het eerst de levensvatbaarheid laten zien van een zelfstandig opererend dorpshuis.

De uitdaging in het contract was om wat vet op de botten te kweken door beter te presteren dan het afgesproken 5-jarenplan en dat heeft zeker stimulerend gewerkt. Het betekende dat we lean en mean moesten werken met behulp van al onze vrijwilligers, zonder onze sociale functie van het dorpshuis uit het oog te verliezen.

In samenwerking met de andere buurt/dorpshuizen is het gelukt de drank en horecawet iets in ons voordeel aan te passen. Nu kunnen we af en toe ook wat activiteiten ontwikkelen om de bezetting en omzet te verhogen. Aanvankelijk zou de wet juist in ons nadeel worden aangepast.

De investering in zonnepanelen heeft in het eerste jaar aan de verwachting voldaan. De gecalculeerde productie van 7000 kWh is precies gehaald. Toepassen van energiezuinige verlichting  heeft verder bijgedragen aan het verlagen van de energierekening. Ook op andere gebieden zijne de exploitatielasten verder verlaagd. Door scherpere inkoop, slimmere flyeracties en gebruik van website en Facebook was het mogelijk de exploitatielasten nog flink te verlagen.

Dit jaar is de Club van Zes, die sociale activiteiten voor ouderen aanbood, gestopt als gevolg van onvoldoende mankracht. Het bestuur heeft gemeend  deze functie over te nemen omdat die prima past in de sociale functie van het dorpshuis.

Hoewel gerealiseerd werd dat koersbal en klaverjassen niet tegen kostprijs kan worden aangeboden is toch besloten deze, door Welsaen afgestoten activiteiten, over te nemen. Ook hier geldt het belang van het continueren van sociale activiteiten met name voor ouderen.

De vorig jaar genomen initiatieven op het gebied van bridgen blijken succesvol. Steeds meer koppels vinden de weg naar het dorpshuis en beleven spannende, maar ook heel gezellige middagen en avonden. De kookcursussen onder leiding van onze kok Dirk Heringa konden worden uitgebreid met een tweede groep. Voor de damesgroep bleken helaas te weinig deelnemers te zijn.

Het bestuur van de Vrienden van de Kwaker had te kennen gegeven hun functies ter beschikking te stellen. Met ingang van 2014 zijn die functies in goed overleg overgenomen door de bestuursleden van De Kwaker.

Ondanks alle inspanningen is de organisatie van een sportweek in Westzaan geen succes geworden. Te weinig deelnemers, te weinig samenwerking met de sportverenigingen en scholen. Wel tevredenheid bij de deelnemers aan de fiets en wandeltocht rond het dorp. Dit initiatief krijgt volgend jaar zeker een vervolg, zo mogelijk in samenwerking met DTS en wandelvereniging De laatste loodjes.

Op verzoek van de gemeente Zaanstad is meegewerkt met een benchmarkonderzoek van een 14-tal gesubsidieerde en zelfstandige buurt- en dorpshuizen. Er bleken opmerkelijk grote verschillen in aantal bezoekers, efficiency en kwaliteit, waarbij de verzelfstandigde organisaties er steeds positief uitsprongen. Mede op grond van dit onderzoek is de gemeente van plan alle buurthuizen in Zaanstad te verzelfstandigen. Het ziet er zelfs naar uit dat de gemeente bereid is bescheiden tekorten in de begroting van buurt/dorpshuizen te vergoeden

Veel tijd is besteed om de naschoolse opvang Het Kwakersnest in huis te halen. Hoewel de benodigde vergunningen verkregen waren, heeft de organisatie door gebrek aan leerlingen voor het nieuwe schooljaar hiervan af moeten zien.

Al met al kijkt het bestuur met vertrouwen naar het nieuwe verslagjaar. Met ondersteuning van onze trouwe vrijwilligers, sponsors en donateurs staat niets ons in de weg om ook van 2014 weer een succesvol jaar te maken.

Henk de Gelder

Jaarverslag 2012 Stichting Exploitatie dorpshuis De Kwaker

Is het exploiteren van een dorpshuis moeilijk? Na 5 jaar moet je daar wel iets over kunnen zeggen. Het is zeker te doen, dat heeft het bestuur wel bewezen in de afgelopen 5 jaar. Maar een dorpshuis in Westzaan? Ja dat is wat moeilijker. Je zou verwachten dat steeds meer dorpsbewoners hun gezicht laten zien in het steeds meer verfraaide en gezelliger ogende onderkomen. De "loop eens binnen" functie is nog niet genoeg van de grond gekomen en de groep trouwe bezoekers zou best wat groter kunnen. Daar gaat het bestuur mee aan de slag.

En een dorpshuis uitbaten in de gemeente Zaanstad? Ja, dat is nog wat moeilijker. Wist U dat we een van de zeer weinige dorpshuizen in Noord-Holland zijn die het komend jaar zonder een cent subsidie moeten doen? En dan wil het stadsbestuur het dorp nog wel omvormen tot een levensloopbestendige wijk. Ouderen blijven daar langer thuis wonen, maar horen daar geen plekjes bij om een spelletje te spelen, elkaar te ontmoeten en koffie te drinken?

En kan je makkelijk wat organiseren in deze gemeente? Je kan het proberen, maar houdt rekening met veel extra kosten voor precario, vergunningen en andere gemeentekosten waar je nog nooit van gehoord had. De hoop dat je naast blije bezoekers er ook nog wat aan overhoud is snel verdwenen als je iets onderneemt. Dan heb je de steeds hogere eisen die aan de bedrijfsvoering worden gesteld: trainingen bedrijfshulpverlening, bedrijfsveiligheid, brandpreventie, extra watersloten in leidingen, speciale eisen voor peuters en kleuters, omgevingsvergunningen. Daarnaast speelt op dit moment de terugvallende economie, waardoor mensen minder te besteden hebben, ons parten.

Zo bezien is het besturen van een dorpshuis topsport. De vijf jaar training is achter de rug, de conditie is top en ook cols van de buitencategorie gaan we komend jaar niet uit de weg. We gaan de strijd aan om uit de rode cijfers te raken. Het bestuur, onze beheerders, de trouwe vrijwilligers en onze sponsors worden steeds creatiever en slimmer om dit doel te bereiken.

Dit verslagjaar zijn weer vele initiatieven genomen om de sociale functie van het dorpshuis verder te ontwikkelen. Sommigen succesvol en een aantal "jammer maar helaas". Een kookcursus voor mannen onder leiding van Dirk Heringa is veelbelovend gestart. Er werden respectabele menu's bedacht, gemaakt en genuttigd. Er is inmiddels een bescheiden wachtlijst en verbreding van het aanbod wordt ontwikkeld. De maandelijkse bridgedrive  en de wekelijkse cursus voorziet in een behoefte, evenals de  cursussen judo, combinetics en zumba.

Het bestuur blijft zich inspannen om ook komend jaar door een nog betere bezetting, het aantrekken van nieuwe activiteiten en verdere kostenverlagingen de exploitatie kostendekkend te maken.  De aanschaf van zonnepanelen en led verlichting dit jaar is daar een voorbeeld van. He klussenteam zorgt dat de post onderhoud in de boekhouding minimaal is. Mogelijk gaan we ook onderdak bieden aan een stichting naschoolse opvang. Een aanvraag is ingediend voor een subsidie van het oranjefonds en op initiatief van De Kwaker gaan we trachten van de nationale sportweek in April een echt Westzaans gebeuren te maken.  Maar bovenal blijven we ons inspannen om een plek  te bieden waar alle dorpsgenoten, jong en oud, arm en rijk, zich thuis voelen.

Ruim 5 jaar geleden hebben de inwoners de exploitatie in eigen hand genomen onder het devies: De Kwaker van, voor en door Westzaners. Samen met de Westzaanse Gemeenschap is dat zo en zal het zo blijven.

Henk de Gelder (secretaris)